Sök

Åtgärder mot kemikalieolyckor i sjöar, vattendrag och kustvattenområden
 
  Olyckor                    

 

 

Här finns redogörelser för 38 st olyckor numrerade från 01 till 38.
Gemensamt för dem är att de är väl dokumenterade och har gett värdefulla erfarenheter för räddningstjänsten. De har grupperats i olika kategorier där deras nummer är klickbara.
 

Olyckornas nummer (klickbara länkar)

Förorenade vattenmassor

01  02  03  04  05  08  09  11  14  29  30  31

Ilandflutet gods

10  18

Gasmoln

06 12 15  22

Sjunkna lösa kemikalier

06  11

Sjunket förpackat gods

02  05  06  20  22  23  27  33  35

Sjunkna fartyg och pråmar

07  08  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Läckande gods ombord i fartyg

06  12  13  15  16  17  20  21  34

Bränder / explosioner i fartyg

16  17  19  21  24  25  28  34  38

Grundstötta fartyg

14  18  24  26

Fartygskollisioner

06  29  30  32  36  37

Åar, floder

01  02  03  05  06  07  08  09

Dammar, sjöar

04

Stränder

10  18

Hamnar

11  12  13  17  18  19  20  21  38

Kustvattenområden

14 15 16  20  22  23  25  26  27  28  29  30  31 32  33  34  35  36

Kontrollerat utsläpp av last

07  22  31  32

Kontrollerad sänkning av fartyg

37  38

 
Olyckornas nummer och rubriker (klickbara länkar)
01

Utsläpp av ammoniak i en å

02

Sjunken transformator med läckande PCB i en flod

03

Total fiskdöd i norska Akerselva efter utsläpp av fosforsyra

04

Rening av en herbicidförorenad damm med ett mobilt reningssystem

05

Sjunken järnvägsvagn med en biocid

06

Muddring av sjunken PCP i Mississippi

07

Sjunken pråm lastad med svavelsyra

08

Läckande styren från sjunken pråm

09

Sandoz-olyckan i Rhen

10

Ilandflutna fat med propionsyra

11

Sjunken stelnad fenol från skadad cistern

12

Utsläpp av ammoniakmoln vid slangbrott i gastankfartyg

13

Läckande tank med saltsyra i ett fartygs lastrum

14 Skadat fartyg med utsläpp av 1100 ton konstgödsel
15 Skadat torrlastfartyg med 3900 fat epiklorhydrin
16 Brand i tankcontainer med trimetylfosfit på rorofartyg
17

Brinnande torrlastfartyg med fat innehållande peroxider och cyanider

18

Skadat fartyg med ett hundratal containrar med farligt gods

19

Explosion i containerfartyg med aluminiumfosfid

20 Sjunkna fat med arseniktrioxid och sanering av lastrum med magnesiumfosfid
21

Våldsam brand i torrlastfartyg med natriumklorat

22 Sjunkna behållare med klorgas
23 Sjunkna fat med biociden Dinoseb
24 Brand i containerfartyg med bl.a. natrium
25 Brinnande tankfartyg med vinylacetat
26 Grundstött gastankfartyg med butadien
27 Sjunket fartyg med kromföreningar
28 Explosion i rorofartyg med last av natriumklorat
29 Skadat tankfartyg med akrylonitril
30 Sjunket tankfartyg med akrylonitril och etylendiklorid
31 Sjunket tankfartyg med styren, metyletylketon och isopropylalkohol
32 Sjunket tankfartyg med saltsyra
33 Sjunket fartyg med tetraalkylbly
34 Vätgasexplosion i tankfartyg med natriumhydroxidlösning
35 Sjunket containerfartyg med biocider
36 Skadat rorofartyg med 450 ton uranhexafluorid
37 Sänkning av skadat torrlastfartyg med last av kalciumkarbid
38 Gastankfartyg med brinnande last av propylen
 

Upp