Sök

Åtgärder mot kemikalieolyckor i sjöar, vattendrag och kustvattenområden
 
Metoder                                       

 

 

Här finns beskrivningar av 50 st åtgärdsmetoder mot kemikalieolyckor.
De har grupperats i olika kategorier där deras nummer och rubriker är klickbara.

 
Metoder mot löskomna fria kemikalier
   

Spridningsprognoser

21 Manuell beräkning av gasmolns spridning

22

Driftprognos för utsläpp som flyter på vattenytan

23

Manuell beräkning av spridning i vattenmassan av utsläpp som upplöses i vattnet

24

Prognosmodellen ALOHA för gasmoln

25 Prognosmodellen MET för gasmoln
26 Prognosmodellsystemet CHEMMAP
27 Prognosmodellsystemet ChemSIS
28 Prognosmodellsystemet 3D Transport and Water Quality Model

 

 

Mätning

31 Bestämning av hälsoriskområde med gasspårningsinstrument
32 Fjärranalys av ämnen som flyter på vattenytan
33 Mätning av upplösta ämnen i vattnet
34 Registrering av bottenliggande ämnen med ekolod
   

Provtagning

41 Provtagning på vattenytan av skikt som är tjockare än ca 1 mm
42 Provtagning på vattenytan av skikt som är tunnare än ca 1 mm
43 Provtagning i vattenmassan
44 Provtagning på botten
45 Provtagning i förpackningar och behållare
46 Provtagning i fristående tankar, tankcontainrar och fartygstankar
47 Emballering av prover
   

Gaser

51

Bekämpning av vattenlösliga gasmoln med vattendimma

52

Bekämpning av vattenolösliga gasmoln genom vattenbesprutning

53

Bekämpning av gasmoln genom impaktering (återkondensering)

 

 

Utsläpp som flyter på vattenytan

61

Skumbeläggning av utsläpp på vattenytan för att dämpa avdunstningen

62

Inlänsning av utsläpp på vattenytan och i vattenmassan
med bottenförankrade speciallänsor i grunt vatten

63

Inlänsning av utsläpp på vattenytan och i vattenmassan
med luftbubbelbarriärer i grunt vatten

64

Upptagning av utsläpp på vattenytan med uppsugande polypropylenskumplattor

65

Upptagning av utsläpp på vattenytan med uppsugande täcken och kuddar

66

Upptagning av kemikalieutsläpp på vattenytan med oljetrål

67

Upptagning av kemikalieutsläpp på vattenytan med konventionell oljebekämpningsutrustning

   

Utsläpp som upplöses i vattnet

71

Behandling av upplösta utsläpp i vattenmassan med neutralisationsmedel

72

Användning av mobil reningsanläggning vid upplösta utsläpp i mindre vattenmassor

   

Utsläpp som sjunker

81

Upptagning av sjunkna utsläpp med mekanisk mudderutrustning

82

Upptagning av sjunkna utsläpp med hydraulisk mudderutrustning

83

Upptagning av sjunkna utsläpp med speciella muddersystem för grunt vatten

84

Upptagning av sjunkna utsläpp med enkelt sugpumpsystem (PIJESP)

85

Upptagning av sjunkna utsläpp med litet pneumatiskt mudderverk (mammutpump)

86

Upptagning av sjunkna utsläpp med större pneumatiskt mudderverk

 

 

Övrigt

91

Avledning av vattenflödet i åar för att underlätta upptagning av utsläpp

   
 
Metoder mot löskommet förpackat farligt gods
   
Tätning
Q1 Tätning av läckande behållare och tankar
   

Driftprognoser

X1

Driftprognosmodellen Seatrack Web

   

Flytande förpackningar

Y1 Inlänsning av mindre behållare på vattenytan med oljetrål

Y2

Bärgning av flytande fat och tunnor

Y3

Bärgning av flytande fraktcontainrar

Y4

Bogsering av flytande fraktcontainrar

   

Sjunkna förpackningar

Z1

Bärgning av sjunkna fat och tunnor med bottenplockare

Z2

Bärgning av sjunkna fat och tunnor med hjälp av ROV och racksystem

Z3

Tömning av sjunkna gasfyllda behållare genom sprängning

Z4

Kontrollerad tömning av vätska från sjunken behållare med mammutpump

Z5

Användning av dykarburen borrutrustning för läktring av sjunkna behållare och fartyg

Z6

Bärgning av sjunket gods på djupt vatten

   
 

Upp