Sök

Åtgärder mot kemikalieolyckor i sjöar, vattendrag och kustvattenområden
 

Bilagor                   

 

1 Första åtgärder 2 Materialbeständigh. 3 Beteendeklasser 4 Personlig skyddsutr. 5 Märkning 6 Måttomvandling 7 Mudderverk 8 Risk mindre olyckor 9 Emballage 10 Undervattensteknik 11 Kem. stridsmedel 12 Referenser

 

1

Första åtgärder vid olycka

2

Materials beständighet mot kemikalier

3

Klassificering av kemikalier
med hänsyn till deras beteende i vatten

4

Personlig skyddsutrustning

5

Internationell märkning av farligt gods

6

Omvandling av måttenheter

7 Mudderverk
8 Risker för insatspersonal vid olyckor
med farligt gods i emballage och container
9 Olika typer av emballage
för kemikalier och farligt gods

10

Undervattensteknik

11 Kemiska stridsmedel
12 Referenser