Sök

Åtgärder mot kemikalieolyckor i sjöar, vattendrag och kustvattenområden
 
Allmän del  -  Kapitel 1 - 6            

 

Allmän del - Kap.1-6 1 Inledning 2 Spridningsprognoser 3 Mätinstrument 4 Provtagning 5 Åtgärder kemikalier 6 Åtgärder förp gods

 

Kapitel 1

Inledning

1.1

Syfte med översikten

1.2

Övergripande strategi

1.3

Allmänna inledande åtgärder

1.4

Kemikaliers och farligt gods beteende i vatten

1.5

Val av åtgärder mot löskomna kemikalier
med hänsyn till utsläppens beteende i vatten

1.6

Logistik

1.7 Hotbilder och riskzoner
   

Kapitel 2

Spridningsprognoser

2.1

Allmänt

2.2

Gasmoln

2.3

Utsläpp som flyter på vattenytan

2.4

Utsläpp som upplöses i vattenmassan

2.5

Sjunkande utsläpp

   

Kapitel 3

Mätinstrument och personskydd

3.1

Allmänt

3.2

Gasmätning med portabla instrument

3.3

Mätning av utsläpp som flyter på vattenytan

3.4

Mätning i vattenmassan

3.5

Mätning av sjunkna ämnen

3.6 Övrig mätning
3.7 Personskyddsnivåer vid kemikalieolyckor
   

Kapitel 4

Provtagning

4.1

Allmänt

4.2

Syften med provtagning

4.3

Ansvarsförhållanden vid provtagning

4.4

Provtagningssamordnarens uppgifter

4.5

Redovisning av analysresultat

4.6

Provtagningsmetoder

   
Kapitel 5 Åtgärder mot löskomna kemikalier

5.1

Gaser och ämnen som avdunstar hastigt

5.2

Ämnen som flyter på vattenytan

5.3

Ämnen som upplöses i vattnet

5.4

Ämnen som sjunker till botten

5.5

Ämnen som reagerar med vatten

5.6

Kvittblivningsmetoder

5.7 EPA:s referensmanual
   
Kapitel 6 Åtgärder mot löskommet förpackat farligt gods

6.1

Klassificering av förpackat farligt gods

6.2

Säkerhetsåtgärder

6.3

Förpackningars beteende i vatten

6.4

Bärgning av flytande förpackningar

6.5

Lokalisering och bärgning av sjunkna förpackningar

6.6

Bärgning av last från sjunkna fartyg

6.7

Alternativ till bärgning

6.8

Ilandflutet gods

 

Upp